Jesper Brochmann, født 1488 i København. Han døde 11. november 1562 i København og blev begravet i F…

Shared note

Jesper Brochmann, født 1488 i København. Han døde 11. november 1562 i København og blev begravet i Frue kirke sogn, København. Af DBL 1. udgave (A. Heise) frem- går:
Brochmand, Jesper, 1488-1562, kongl. Sekretær, var født i Kjøbenhavn, studerede i Tyskland, blev derpaa ansat ved Kong Hans' Hof, efter hvis Død han atter drog uden- lands og i hele 3 Aar opholdt sig ved det pavelige Hof. Efter Hjemkomsten blev han af Christian II ansat som øverste Sekretær i Kancelliet og udøvede fra nu af i en lang Aarrække under tre Konger en meget stor Indflydelse, ligesom han ogsaa efterhaan- den opnaaede flere gejstlige Værdigheder, især som Ærkedegn i Aarhus, skjønt han aldrig havde Sæde i Kapitlet. Blandt de utallige Hverv, der i denne lange Aarrække vare ham betroede, skal her blot omtales, at han 1520 ledsagede Kongen til Stock- holm og ved sin Aandsnærværelse skal have reddet en af Munkene i Nydale Kloster, i det han udgav ham for en af sine Skrivere. Med Moder Sigbrits Parti stod han sig næppe godt; han skal ogsaa en Tid paa hendes Anstiftelse have siddet i Fængsel. Hans aabenhjærtige, joviale Karakter, der har sat sig mange Mærker i hans ejen- dommelige Breve, gjorde ham ogsaa til Fjende af Folk som Diderik Slagheck, hvem han, da han saa ham føres til Skafottet, tilraabte et «Løn som forskyldt». J. B.s Skil- dringer af Stemningen i Landet skulle have fremkaldt Christian II's endelige Opbrud fra Danmark. -- Under Frederik I brugtes J. B. oftere som Sekretær ved diplomatiske Sendelser, saaledes 1530 ved det store Varberg-Møde mellem danske og svenske Udsendinger. 1532 blev han med det kongelige Segl sendt med Knud Gyldenstjerne til Oslo og deltog i Forhandlingerne angaaende Christian II's Lejdebrev; han betrag- tede ogsaa den med Christian II sluttede Kontrakt som en for Danmark heldig Ende paa Striden. -- Efter Frederik I's Død og under Grevefejden sluttede J. B. sig til Chri- stian III's Sag; han deltog saaledes i de store Forhandlinger i Hamborg i 1536 og op- holdt sig ogsaa under Kjøbenhavns Belejring i Roskilde, hvorfra Regeringen da før- tes. Sin Stilling som øverste Sekretær i Kancelliet bevarede han under Christian III og brugtes ogsaa i Aarene 1539-41 som Sekretær ved diplomatiske Forhandlinger med Sverige. Omtr. fra 1545 maatte han dog paa Grund af Svagelighed opgive sin Stilling i Kancelliet og tilbragte sine sidste Aar i sin Gaard i Kjøbenhavn, hvor han døde 11. Nov. 1562, 74 Aar gammel. Han havde tidlig sluttet sig til Lutherdommen, hvortil hans Ungdomserindringer fra det fordærvede Romerhof synes at have bidra- get sit. Han omtales altid med den største Højagtelse, ikke mindst af Brødrene Palla- dius, som han i tidligere Aar havde taget sig af. Han havde giftet sig med en Enke, Abelone, hvis Datter af 1. Ægteskab, Maren Tønnesdatter, senere skaffede ham man- ge Bryderier.
Kilder: Danske Mag. VI, I ff. 34 ff. 3. R. III, 25 ff. Ny kirkehist. Saml. IV, 51 ff.
A. D. Jørgensen, De danske Rigsarkivers Hist. S. 152.
183

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change