Elsebeth Pedersdatter Hegelund blev (3) gift 26. oktober 1631 i Aalborg med Christen Hansen Riber. H…

Shared note

Elsebeth Pedersdatter Hegelund blev (3) gift 26. oktober 1631 i Aalborg med Christen Hansen Riber. Han var født 1567. Han døde 2. april 1642 og blev begravet i Budolfi, Aalborg.
Af DBL 1. udgave fremgår (Vilhelm Bang):
Riber, Christen Hansen, 1567-1642, Biskop, var født i Ribe, hvor hans Fader, Hans Christensen, var Bartskær og en i Forhold til sin Tid dygtig Læge samt Forfatter af flere Lægebøger. Efter at være bleven Student kom han til Tyge Brahe paa Hven, hvis Discipel han var i 4 Aar, 1586-90; her lagde han Grunden til den Indsigt i og Interesse for den mathematisk-astronomiske Viden- skab, som han hele sit Liv bevarede. Fra 1590-1601 var han næsten uafbrudt udenlands, dels som Hovmester, dels med kongeligt Stipendium; Magistergraden tog han 1594 i Kjøbenhavn. Da han ved Nytaarstid 1602 var kommen hjem, ønskede han at blive Sognepræst ved Frue Kirke i Kjø- benhavn, men den Prøveprædiken, han holdt, faldt ikke i Professorernes Smag; derimod blev han Professor i Pædagogik, 1603 i Mathematik, 1607 i Græsk og 1608 i Dialektik, og som saadan holdt han tillige theologiske Forelæsninger. C. H. R. maa have været en praktisk dygtig Mand, hvem det i nogen Tid var betroet at være Universitetets Notarius, ligesom han en Tid havde Op- synet med Universitetsbibliotheket. I Jan. 1610 blev han beskikket til Biskop over Aalborg Stift, men kun lidet kjender man til hans 32aarige Virksomhed som Biskop. I sin Ungdom var han bleven beskyldt for at være en «afgjort Kalvinist og Modstander af Sandheden», og det er ikke utænkeligt, at Opholdet hos T. Brahe kan have virket sit i den Retning. Senere maa han enten have forandret sin Anskuelse eller have været forsigtig nok til at holde sine Meninger hos sig selv, siden han fik Lov til at blive uanfægtet i sit Embede til sin Død, n. April 1642. 1625 blev der fra Regeringen stillet ham den for en Biskop unægtelig temmelig mærkværdige Opgave at «forfærdige en Landtavle over ganske Jylland, hvorudi alle Herreder, Sogne, Sysler og Kjøbstæ- der skulle indføres». Han viste Iver for at oplyse Fædrelandets Oldsager, forsøgte at opstille et Runealfabet og forsynede O. Worm med flere Runeindskrifter. Som Professor udgav han nogle Disputatser og som Biskop en halv Snes Ligprædikener over adelige. 1606 blev han gift med Mette, en Borgmesterdatter fra Vejle og vistnok beslægtet med Fyns Biskop Hans Knudsen Vei- le, til hvem C. H. R. stod i venskabeligt Forhold; hun døde 1630, 39 Aar gammel, og Aaret efter ægtede han sin Formand Jac. Holms (VII, 574) Enke Elsebeth Hegelund, som i Mellemtiden havde været gift med en velhavende Borger i Aalborg, Laur. Hansen Skriver.
Kilder:
Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537-1621 III, 600 ff. Kirkehist. Saml. 3. R. III, 732 ff.
Elsebeth Pedersdatter Hegelund døde 63 år gl. 7. marts 1641 i Aalborg og blev begravet 11. marts 1641 i Budolfi, Aalborg.

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change