About Bagge Jensen, til Seemgård

Shared note

About Bagge Jensen, til Seemgård
http://ribewiki.dk/da/Seemg%C3%A5rd


Bagge Jensen havde fornavnet Bagge og efternavnet Jensen.

Det er ret utåleligt, at så mange ukyndige personer til stadighed ændrer navn og personlige oplysninger om Bagge Jensen, hvis liv er så veldokumenteret i samtiden og senere historiske værker.

Biskop Peder Jensen Hegelund omtaler sin fars svoger Rådmand Bagge Jensen 7 gange i sin almanak. (P.15, 40, 75, 77, 90, 130 og 143) Enkelte gange kalder han ham Bagge (i samme sammenhæng han kalder Jacob Madsen Vejle: Jacob.) Flere gange kalder han også Bagge, sin slægtning, så det er ikke underligt at han i en dagbog kaldes ved fornavn.

J. Kinck nævner Bagge Jensen 12 gange (Bind 2p 61,62,90,115,155,159,569,625 og 870) i sin Ribe bys historie og beskrivelse)

F.eks. Bind2. p. 61. Han (dvs. Jørgen Pedersen Juel.)
havde giftet sig med Anne, som var Enke efter en Peder Ibsen, og som derfor selv i sit andet Ægteskab vedblev at kaldes Anne Peders. Det var med hende, at han havde fået Fæstet på Ondaften. Selv havde han ingen Børn ; men hans Hustru havde flere Børn af første Ægteskab. Den ene Datter, Anne, blev gift med den senere Borgmester Jens Kristensen Hegelund og ved ham Moder til Biskop Hegelund. En anden Datter, Cecilie, blev 1545 gift med den senere Rådmand Bagge Jensen og ved ham Stammoder til den bekjendte Familie Baggesen, som kom til at spille så stor en Rolle i Ribe

Arkivar Ole Degn omtaler Bagge Jensen 4 gange i sin doktordisputats Rig og Fattig i Ribe (Bind 1 p. 375 Bind 2. p 65, 184 og 200)

F. eks. P. 184: Rm 14. 1557-1578: Bagge Jensen (1511-1578. 24/10). Nederdammen. F i Ribe. Søn af Jens og Anne (-før 1556), g 2° m Åge, 3° m Peder Nielsen (-før 1556). B. søn. G 1° m Margrete (-før 1545), steddatter af Bm 2, 2° 1545 m Cecilie/Sidsel Pedersdatter (ca. 1528-1579 2/4) (søster gm Bm 5), d. af Peder Ibsen (ane 226) og Anne, stedfar: Jørgen Pedersen Juel, bm 1537-46.

Sidsel Pedersdatter og Bagge Jensen er forfædre til forfatterne Viggo Stuckenberg, Frederik Paludan-Müllerog Paul la Cour, jf. Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere.

Hertil kan tilføjes: Jacob Paludan, Helge Rode, Ove Rode og Ebbe Rode

http://home20.inet.tele.dk/olebrammer/Jeanettes_aner_21-11-05/fam002xx/fam00290.htm

http://www.nogn.dk/NyGEN/0001/1031.htm.

Kilde: http://nielsmartinussen.dk/nsl15078.htm: Bagge Jensen var født 1511. Allerede som ungt menneske fik han af biskop Iver Munck fæstet på de ovennævnte Meldamme, idet biskoppen erklærede, at han ikke ville fæste engen til nogen anden, om han end kunne få det dobbelte for den. Dette var fordi Bagge og hans forældre (forfædre) havde gjort "Stiftet god Skjel". I 1544 forekommer han blandt byens 21 mænd. Fra 1557 ses han som rådmand og var tillige i mange år en afforstanderne ved hospitelet. Han blev en rig mand. Medens hans skatteansættelse i 1549 var 7 mk. var den i 1559 stegen til 10 mk. og i 1569 til 18 mk.. Han var første gang gift med en stifdatter af borgmester Niels Krabbe, derefter (fra 1545) med Cecile Pedersdatter. Hun var datter af Peder Ibsen og stifdatter af borgmester Jørgen Juel, og boede på Nederdammens sydside. Bagge Jensen døde den 24 oktober 1578. Hans anden hustru døde den 2. april året efter. Af hans første ægteskab kendes 2 børn, Jannik og Johanne. Med sin anden kone havde han efter ligstenen over dem 2 sønner og 6 døtre.

27-04-2011 tilføjet af Jette H. Rosborg.

Bagge Jensen blev begravet i Sct. Katharinæ Kirke, hvor hans gravsten endnu findes, og hvor der tidligere hang et epitafium over familien.

Hans hovedejendom på Nederdammens sydside blev overtaget af sønnen Jens. Peder Christensen Riber fortæller i sine optegnelser, 1588 8. august, Peder Baggesens kone Dorothea gav mig som lån to Joachimsdalere.

Bagge Jensens indsats i bystyret i Ribe er i Ole Degns bog Rig og fattig i Ribe, 1981, anført med, at han i årene 1544-56 oftest var medlem af de 24 mænd, 1545 var han skatmester og fra 1557 til sin død 1578 var han rådmand samt de sidste år tillige hospitalsforstander.

Af hans første ægteskab med Margrete (Krabbe) kendes 2 børn, Hun er steddatter af Niels Krabbe

Jannik Baggesen f. 1540 Ribe –d. 1566,
Johanne Baggesdatter fc. 1542
Med sin anden kone Cecilie/Sidsel Pedersdatter havde han ifølge ligstenen over dem 2 sønner og 6 døtre

Peder Baggesen (1546- 19 apr 1591 i Ribe
Marine Baggesdatter (fc. 1552 -1612 2/5),
Anne Baggesdatter ,f. 1550/57, D.1601 19/1),
Sidsel Baggesdatter f. 1550/60 D. 1583 8/9),
Gunder Baggesdatter ., f. 1550/68, - D. 23 jun 1611
Maren Baggesdatter (1563-13 dec 1602),
Han skal have været barnebarn af „Anne Bagges", der var gift første gang med en Bagge (måske Peder Bagge, nævnt 1479 som rådmand og 1481 som borgmester i Ribe), anden gang med Aage N.N. og tredje gang med Peder Nielsen, død før 1556; Annes Bagges og hendes første mand ejede Seemgård ved Ribe, og hendes tredje mand overdrog gården til biskoppen i Ribe, mod til gengæld at få nogle enge ved Meldammen (Mellemdammen) i fæste uden afgift.

I ===http://www.sitecenter.dk/martander/slgtenbaggeogdensanerimiddelalderensribe === (som desværre ikke er tilgængelig for tiden) har jeg fundet følgende uddrag af tingbogen: Allan Martens Andersens Slægtsside

Ribe Rådstuebøger 1527-1576
Anno 1556 (51v) Vij Eptherne Peder Billd, kon.mas. Lenszmand paa Ryber Huis, Olluff Perssen oc Iens Hegelund, Borgemesthre. Iens Tiellossen, Niels Togeskow, Hans Perssen, Søuren Iacopssen, Per Brun, Lembert Ibssen, oc Ebbe Ibssen, Radtmend samestedt, giøre Wittherligt met thette wort opne Breff Aar etc. 1556 paa Sanctj Iacopj Apostolj dag (25. Juli) paa Ryber Radhuis for osz wor skikket vtj dom oc rethergang, thynne breffuiser Erlig mand Bage Ienssen, woris metborigher, oh hagde forwerffuit ett kon. mas. sende breff tiill welbørdighe mand Per Billd, som hand loid lesze paa Ryber raadthuis lywdendis at hand met borgemsthre oc raad skulde lade kalde for thenom forne Bagge Ienssen paa thend ene side, oc Sallige Niels Krabbes epther løffuerske Karyne Krabes paa then anden side at grandske oc forfarre om en eng, som kaldis Meldame, oc høre begges theris breffue oc beuiszening, huilken aff thenom ther bwrdeat were same eng nest for festhe, oc siden giffue thenom endelighe beschreffuit, hwes wij Them for rette aff sigendes wordher. Tha framlagda Bagge Ienssen thisze eptherne breffue oc først en tings vinde, som Søueren Schriffuer oc Per Krag, woris metborigher, hagde wonden epther Nis Lawssens mand, som bode vtj Lustrup byrck, at hanom myndis vtj 80 aar, at hanom fuld wittherligt er, at sallig Anne Baggis met hendis 3 mend hagde brugt Swieem gordt till rette eyendom forwden allt afgift, end till trend siiste hindis mand vid naffn Per Niellssen hand skiffthe thend bort for hall Meldame, oc siden brugtthe Per Nielssen oc Anne Baggis samme Meldame begges theris lyffs tiid, wtthermere thia hagde 4 gamble danemend wonden, som er Hans Andherssen , raadtmand, Søueren Schriffuer, Thames Thamssen oc Iens Søuerenssen, at forne Per Niellssen oc Anne Baggis brugtthe hall Meldame, siden Them kwnde myndis, oc ingen brugtthe thend met Them, end till saa lenge the døde. (52r). Sameledis tha hagde menige mand, som then dag tiillstede wor inden tinge, wonden at thi icke andet kunde myndis, end forne Per Nielssen oc Anne Bagis the bruge halff Meldame, meden the leffuede, oc ingen andre. Item an anden tings vinde, som er vtgiffuit tiill Lustrup byrck, lywdendis, at 4 mend hagde wonden epther en gamble quindis mond vid naffnn Iehan Matskone, at hinde fwld wattherligt er, at Oghe (Åge) oc Per Nielssen, som wore bode Anne Baggis mend brugtthe Sieem gaardt oc hindis retthe ejendom oc tiilleggelsze, thend ene epther thend anden, end tiill saa lenge Per Niellssen skiffthe thend bort met bispen for Meldame. Thisligist tha wonde alle the gamble danemend, som same dag tyng søgtthe, at Per Niellssen oc Anne Baggis epther hanom brugtte Meldame begges theris lifts tiid oc ingen andre. Item framlagde Bagge Ienssen ettbeseglet breff, som Hans Perssen, radtmand, hagde vtgiffuit, lywdendis, at Anne Bagis brugtthe Meldame, siden hanom kand myndis, end till hindis døde dag, oc hagde hwn sagd for honom, oc thisligiste at hand hagde hørdt aff andere gamble danemend, at hwn oc hindis hovbonde finge trend twill wedherlag for Sieem gordt. Oc hagde hand oc weret hoes sallige biskop Iwer Munck paa Bage Ienssens vegne, at hand wilde unde hanom trend for feste. Tha suarde bispen hanom, at hand ey wilde feste thend fra hanom, ther som hand end kunde fange ther dwbbelt aff, helst for thij at hans forelldere hagde giørd hanom oc stygtthet god skiell, oc ey trend gode herre giørde thet oc festet trend nogen andere, førren at Bagge Ienssen hand kam siellff hiem oc feste thend , oc ey sallige Krabbe eller Mergrett Krabbes hagde Meldame tiillforne at bruge nogen tiid, oc hagde forne Bagge Mergrett Krabbes datter paa trend tiid, oc ey Hans Perssen andet vid, end Krabbe oc Mergret Krabs thi hagde thend eng vtj dag for dom, at Bagge Ienssen brugtthe all ene thend eng, epther at Anne Baggis wor døø, en afgrøde oc ingen andere met hanom. Item framlagde Bagge Ienssen her Ieb Symenssens egen handschrifft vnder trøckt met hans indtzegle, som nw er prest twill Siiem kyrcke, liwdendis, at hand tientte bisp Iwer Monck paa thend tiid, at Hans Perssen Faningher wor hoes hanom paa Baggis wegne om Meldame, tha hørde hand, at bispen hand swarde forne Hans Perssen saa, at thet stwnd at Bagge Ienssen wilde haffue trend, tha skulde ther ingen faa trend fran hanom, ther som en anden wilde giffue hanom tredobelt ther aff, hellst for thi at hans forelldere thi hagde forthient møget got aff ham oc stigthet. Sameledis tha bestoid forne Pedher Billd, at hand paa kon. mas. wegne hagde fest forne Bagge Ienssen same eng, som hand hagde giffuit hanom hans breff opaa, oc opborne indfest ther aff, oc ey Bagge Ienssen kunde beuiszet, at handt hagde nogen feste breffue antthen aff biskop Iwer Monck eller aff lenszmendt, som tilforne hagde haffdt Ryberhuis, andet end hand sagde, at hand hagde giffuit bisp Iwer 15 daller ther aff tiill indfest, førren ther hand nw festet aff Pedher Billd. Tha atspurde wij Karyne Krabes, om hwn hagde noget at legge ther emodt, ther twill swarde hwn, at hwn ingen breffue hagde ther opaa, andet end hindis sallige hosbondis naffnn fandis indschreffuit vat iordebogen, som bluff giørdt paa Ryber hwsz oc er beseglet wtj Iesper Kraszes tiid, oc ey andet wiste end forne Krabbe hagde samptligen tiill Bagge oc seg fest same Meldame eng aff Her Iehan Randtzow, som tha wor lensmand paa Ryberhuis. Oc Claus Sestede bestoid for Niells Togeskow oc Hans Perssen Fanninger, at hand ey andet viiste eller kand dragis tiill mynde, end Her Iehan Randtzow selleff hagde bestandet for ham, tha hand atspurte hanom im same eng, the hagde fest thend, oc siden thend tiid tha hagde sallige Krabe brugtt same hallf eng met Bagge Ienssen? oc ey Bagge Ienssen hagde nogen synde giffuit ther last eller clage paa. Førren Krabbe wor døø oc afgangen, oc haffuer altid giffuit halff skyldee met Bagge Ienssen, som end nw findes vtj kon. mas. iordebogen, oc ey forne Karyne Krabbe thet andherledis beuisze kunde. Tha sagde Bagge Ienssen, thend hand hagde lont sallige Krabbe same halff eng for swagherskops skyld, oc aldriige hand hagde oplatt hanom trend twill feste met segh vtj nogen made met mange flere ord oc tale, som thenom emellom lebe paa begge sidher. Tha ephter tiilthalle, gienswar, breffue oc beuiszening , som tha for osz vtj retthe kame, sagde wij saa for rette, at epther thi at forne Bagge Ienssen gjørde beviseligt, at hans mothers modher sallige Anne Baggis haffde vdt aff sallige Biskop Iwer Monck haffdt same Melldame trend hallff eng hindis lyffs timidt wden alle affgifft, oc forne biskop Iwer hagde loffuit at ikke willde feste trend fran Bagge ther som en anden willde giffue hanom tredobelt ther aff oc hagde giffuit hanom till indfest 15 daller, som Bagge sagde oc Bagge tha selleff finge same halff Meldame vtj brug, oc hand hage ikke wden lent sallige Niells Krabbe thend halff eng till brug met seg for swagherskops skylldt, som hnad sagde oc Karyne Krabe ikke (53v) antthen met breffue eller nogen lefluendis røst kunde beuiszet, at forne hindis hovbonde eller nogen paa hindis wenge vtj sandheidt hagde nogen synde aff nogem kon. mas. lenszmand till seg fest same halff part aff thend same hallffue Meldame eng siden thend er kommen vndher Kronen, andet end hindis forne hosbondes naffnn findes vtj ko. mas. iordebogen . Tha wiste wij ikke andet at sige ther opaa for retthe, end forne Bagge Ienssen bøyr at were trend same eng nermere for feste epther forne Niels Krabbes døø, end Karyne Krabes. Tiill vtthermere vindisbørd tha lader wij trøske woris singnetther neden for thette wort opne breff. Datum die et loco vt supra.

Fra Kancelliets Brevbøger 1566, side 98. 26. Okt. Til kapitlet i Ribe og Bage Jensen, Hospitalsforstander, Kongen har tilladt Niels Koes, Kgl. Sekretær, maa faa 2 Gaarde, den ene i Brixbylle, den anden i Arndrup tilhørende Kapitlet og Hospitalet., til mageskifte, dog skulle de passe, at han udlægger god fyldest herfor. T.-9 folio 79b. Original i Viborg.

Bagge Jensens fornavn staves på følgende forskellige måder i Ribe Bys Jordebog 1450-1600 ved Ingrid Nielsen Bage, Bagi, Bagge, Baggj (Skriftsproget er øjensynlig endnu ikke helt fastlagt, hvilket også ses mange andre steder. ( Ved Bagge Jensens aner omtales navnet desuden som Bagghe Baghe eller Bakæ.)

Jordebogen indeholder 5 omtaler af Bagge Jensens jord, hvoraf de 2 mest interessante er:

  1. Item byen hauer eth stykky jord i Sancte Karin gadh, som man gaar til Sorte Brødher kloster, østen ghaden och synden nest Lidich Scriuers jordh, som forde Lidich Sciuer besidder oc giuer huart aar femtan skilling lybsk , som nw Annes Persøn i wære hauer och Bagge nw bruger hans brwhusz paa strandher nw Peder Graffuersen + Janich Bagesen Occ nu Ebbe Moensen Haffuer.

  2. Item synden nest i then same gadh hauer Kørner Schrødher eth stykky jord aff byen, som scyller hwert aar sex skylling engelsk, och ligger en liden ferdingstigh synden nest. Som nw Wolter Schreder opa boer och nw Baggj Iensen paa bygt haffuer nu Peder Graffuersen.

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change