About Jens Lauridsen Zeuthen

Shared note

About Jens Lauridsen Zeuthen
8. 1617 [Cabp. p. Rosenholm 03] Mag. Jens Lauritsen Zeuthen af Søften-F., f. 73; St. i Kbh. (94); Rtr. Aarh. 02; Pr. . . . ; 1 ~ 04 Sidse Rasmusdtr., † 06; 2 B.; 2 ~ Abel Christensdtr., † Od. 24/1 60; 2 S., 2 D.; see Christen J. Z. i Brendekilde-B.; Peder J. Z. i Ollerup-K.; A. C. Riber t. Od. Hosp.-P.; H. C. Achthon og C. Arentsen i Frørup; L. C. Achthon i Lunde; [† 9/2 1628; W. 2/641; N. 685; i hans andet Embedsaar blev Albani Menighed forlagt fra Graabrødre til St. Knuds K.].

F-P s. 137 (»Johannes Laurentii Seuten«).

http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/861-62-Od.Knud.htm#JensZeuthen

Kilde: Runeberg: http://runeberg.org/salmonsen/2/25/0614.html: Zeuthen [’såj’tən], gammel dansk Slægt, der føres tilbage til Sognepræst i Søften (Seuften) og Foldby, Provst Laurids Sørensen (d. 1578), hvis Søn, Huspræst paa Rosenholm hos den lærde Holger Rosenkrantz, senere Sognepræst i Odense, Provst, Magister Jens Lauridsen Z. (1573—1628), dannede Slægtsnavnet efter sin Fødeby. Han var Fader til Sognepræst i Brendekilde og Bellinge Christen Jensen Z. (d. 1659) og til Sognepræst i Ollerup og Kirkeby Peder Jensen Z. (1617—80). Den førstnævnte af disse to Brødre blev Fader til Sognepræst i Gangsted og Søvind Ole Christensen Z. (1644—1720), blandt hvis mange Børn her kun skal nævnes hans Eftermand i Embedet Jens Foss Z. (1693—1737), der var Oldefader til Arkitekturmaleren Christian Olavius Z. (s. d.), og Bogholder ved den civile og adskillige Stænders Enkekasse Peter Laurentius Z. (1711—76). Sidstnævntes Søn, Etatsraad Peter Christian Z. til Tølløse, Søgaard og Sonnerup (1755—1823), var Assessor i Hof- og Stadsretten, da han 1788 udnævntes til Medlem af den store Landvæsenskommission, i hvilken han gjorde fortrinlig Fyldest, ligesom han senere var Præsident i Landhusholdningsselskabet. Han blev Fader til Assessor i Højesteret Wilhelm Peter Z. (1785—1827) og til Kammerherre, Hofjægermester, Baron Christian Frederik Z. (1794—1850), en yderliggaaende Højremand, der som kongevalgt Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling stemte mod Grundloven og afgav Indsigelse mod dens Indførelse. Som Opretter af Baroniet Z. (s. d.) blev han ved Patent af 28. Juni 1843 optaget i friherrelig Stand, men døde uden Sønner. Ovennævnte Præst i Ollerup P. J. Z.’s Søn, Sognepræst i Allested og Vejle Henrik Pedersen Z. (d. 1744), var Fader til Professor math. i Odense, Magister Peder Z. (1706—45) og til Sognepræst i Skamby Niels Z. (1718-91), der blev efterfulgt i Embedet af en Søn, Konsistorialraad Frederik Bagger Z. (1767-1851), som ægtede Filosoffen Henrik Steffens’ yngste Søster. Deres Søn, Præsten Frederik Ludvig Bang Z. (s. d.), var Fader til Stiftsprovst Frederik Z. (s. d.), til Matematikeren, Professor Hieronymus Georg Z. (s. d.), hvis Søn, Fuldmægtig i Arbejderforsikringsraadet, cand. polit. Frederik Z. (f. 1888), har udgivet forskellige Arbejder, om Forsikringsvæsen og Valgmetoder samt Danmarks sociale Lovgivning i Hovedtræk (1923), samt endelig til tidligere Ejer af Fogdaröd i Skaane Henrik Steffens Z. (f. 1841), der er Fader til Maleren Ernst Johan Z. (s. d.). P. B. G.

view all

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change