Ditlev Mehl Rosenstand 4

Shared note

Ditlev Mehl Rosenstand 4
var født 30. maj 1785 i As, As, og døbt 15. juli 1785 i As.
Han blev (1) gift 4. januar 1811 i Trinitatis, København med Maren Thorup. Hun var født om- kring 1784.
Ved FT 1801 var hun tjenestepige hos skomager Frantzved i Rosenborg kvarter (17 år gl). Ved deres bryllup i 1811 var hun pige i huset af Clausen. Vielsen noteret 31/12 1810.
Hun døde 54 år gl. i 1838 af apopleksi. Hun var den første, som blev begravet i familiegravstedet på Ny Assistens kg.
13
Af værgemålsprotokollen fremgår følgende om hendes skifte:
År 1839 den 6. september har fuldmægtig Lund og kopist Petræus i Skiftecommissionen som samfrænder ifølge kongelig bevilling af 12. juli 1838 foretaget og sluttet skifte og deling imellem urtekræmmer Ditlev Rosenstand og hans børn af ægteskabet med hans afdøde kone Maren Ro- senstand, født Thorup, af hvilke 3 børn er umyndige, nemlig Peter Christian, Julie Louise og Johanne Elisabeth Rosenstand, som ved dette skifte tilfaldt i mødrene arv sønnen 60 rd 1 sk og hver af døtrene 30 rd 8 sk alt repræh; hvoraf faderen forbeholdt sig at nyde renter for sønnen indtil han bliver myndig, og for døtrene indtil de bliver gifte eller på anden måde bliver forsør- gede, imod til den tid at forsyne dem med alt der er nødvendigt til deres opdragelse og under- holdning. Bemeldte er efter ordre af 13. september 1839 modtagne den 16 ds. og anføres alt.
Peter Christian Rosenstand efter attest født 1. marts 1823 den summa i sedler og tegn hvoraf afgår indtegning
Igen i sedler og tegn
der crediteres i sølv efter pari cours med: balance 59 48 contant sølv
1841 den 22. juni er myndlingens capital efter ordre af 26. marts 1841 udbetalt ham af kurator urtekræmmer Rosenstand med contant 59.48 i sølv.
(Københavns Stadsarliv: værgemålsprotokol nr. 42, side 176).
Julie Louise Rosenstand
den summa i sedler og tegn
hvoraf afgår indtegning
Igen i sedler og tegn
der crediteres i sølv efter pari cours med: balance 29.40 contant sølv.
1857 den 23. december er efter ordre 23. november 1857 capitalen mod afkald udbetalt mynd- lingens mand hofforgylder Damborg med contant 29.40 i sølv.
(Københavns Stadsarkiv: værgemålsprotokol nr. 42, side 177).
Johanne Elisabeth Rosenstand den summa i sedler og tegn hvoraf afgår indtegning
Igen i sedler og tegn
30 rd 8 sk 64 sk 29 rd 40 sk
der crediteres i sølv efter pari cours med: balance 29.40 contant sølv.
1857 den 23. december er efter ordre 14. december 1857 capitalen mod afkald udbetalt hoffor- gylder Damborg, som befuldmægtiget for yndlingens mand, adjunct T. Fritsche med contant 29.40 i sølv.
(Københavns Stadsarkiv: værgemålsprotokol nr. 42, side 178).
Af opgørelserne kan man udlede, at boet efter Maren Thorup netto udgjorde omkring 720 rd, hvoraf Ditlev Rosenstand fik halvdelen og børnene resten.
Ditlev Rosenstand og Maren Thorup havde sammen børnene:
Siegward Wulff Rosenstand, født 18. februar 1811. Han døde 27. marts 1868 i Garnisons, København, og blev begravet 5. april 1868 i Assistens kg. Kbh. Han blev konfirmeret
14
60 rd 16 sk 64 sk 59 rd 48 sk
30 rd 8 sk 64 sk 29 rd 40 sk
i Garnisons Kirke 22/4 1827 med karakteren mg. Han var da 15 år gl. Ved vielsen boede han Østergade 55. Han var da ungkarl og 33 år gl. Han var silke- og klæde- handler i København. I vejviseren 1859 havde han adressen Østergade 10 (muligvis forretningssted). Han døde af tæring. Adresse Blancogade 12, Mb 4. Han blev gift 24. december 1844 i Trinitatis, København med Emma Kristine Elisabeth Kretzschmer (1824-1901).
Niels Holger Rosenstand, født 20. marts 1813 i Garnisons, København, og døbt 30. marts 1813 i Garnisons, København. Ugift. Han døde af lungebetændelse 27. december 1868 i Helligånd, København, og blev begravet 3. januar 1869 i Assistens kg. Kbh. Han var købmand (urtekræmmer) og boede ved sin død Østergade 24 i Kbh.
Ved FT 1850 boede han Skindergade 39 i kælderen. Han var da 35 år gl. og ugift ur-
tekræmmer.
Knud Ditlev Rosenstand, født 8. juni 1815 i Garnisons, København, og døbt 16. august
1815 i Garnisons, København. Ved FT 1850 boede han hos broderen Wulf Siegward Rosenstand i Østergade 55. Han var 35 år gl, ugift og ansat som urtekræmmersvend i broderens forretning.
Han var papirhandler og ugift. Han stiftede et legat på 1.000 kr til fordel for Urte- kræmmerforeningen. I 1882 boede han Rosengården 10, og var da fhv.
Han døde 12. juli 1884 i Frederiksberg, og blev begravet 18. juli 1884 i Assistens kg. Kbh. Ved sin død boede han Gl. Kongevej 80. Han døde af diarrhoca acutæ in debili- tas senili.
Julie Marie Rosenstand, døbt 20. december 1816 i Garnisons, København, og døbt 21. februar 1817 i Garnisons, København. Hun døde 1 1/4 år gl. 8. maj 1818 i Garnisons, København, og blev begravet 12. maj 1818 i Garnisons, København.
Julie Louise Rosenstand, født 21. februar 1819 i Garnisons, København, og døbt 16. april 1819 i Garnisons, København. Hun blev gift 14. maj 1842 i Garnisons, København med Peter Christian Damborg (1801-65). Hendes mand fik udbetalt hendes arv ef- ter moderen (30 rd) i december 1857.
Ved FT 1870-90 stod hun som ejer af ejendommen St. Strandstræde 39 (matr. nr. 105).
Ved FT 1870 boede hun på 1. sal:
Julie Louise Damborg, 50, enke, København, husmoder, egen formue Julie Margrethe Damborg, 27, ugift, København, datter
Christine Charlotte Etzeroth, 21, ugift, København, tjenestepige.
Hun døde 16. april 1895 i St. Strandstræde, København, og blev begravet 23. april 1895 i Assistens kg. Kbh. Hun døde 76 år gl som enke efter hofforgylder Peter Chri- stian Damborg (KB Garnison).
Frederik Johan Rosenstand, født 29. december 1820 i Garnisons, København, og døbt 14. marts 1821 i Garnisons, København. Han er døbt Johan Frederik. Ved FT 1845 boede han hjemme og var træskærer. Xylograf. Han blev gift 22. maj 1869 i Hellig- ånd, København med kusinen Elvine Augusta Rosenstand (1839-1919). Han døde af et hjerteslag 6. maj 1887 i Frue kirke sogn, København, og blev begravet 12. maj 1887 i Assistens kg. Kbh. Ved sin død boede han Nørrevold 20.
Peter Christian Rosenstand, født 17. marts 1823 i Garnisons, København, og døbt 4. juni 1823 i Garnisons, København. Han døde 5. september 1871 i Vor Frelser, Køben-
15
havn, og blev begravet 10. september 1871 i Assistens kg. Kbh. Han blev kaldt Chri- stian og var tobaksspinder. Han boede ved sin død Lille Torvegade 8. Ugift. Begra- vet i familiegravstedet på Assistens kg. Han arvede 60 Rd fra sin mor i 1839.
Johanne Elisabeth Rosenstand, født 26. september 1827 i Garnisons, København, og døbt 12. december 1827 i Garnisons, København.
Hun blev gift 21. november 1857 i Garnisons, København med Thorvald Fritsche (1832-1903). Han var adjunkt i Roskilde, senere rektor for Ribe Katedralskole. R og DM. Hendes mand fik udbetalt hendes arv efter moderen (30 rd) i 1857. (Køben- havns Stadsarkiv: Værgemålsprotokol nr. 42, side 178).
Hun døde 52 år gl. af kronisk brystsyge 23. juli 1880 i Roskilde, og blev begravet 28. juli 1880 i Roskilde domsogn. Ved hendes begravelse blev der betalt 5 kr. for ring- ning med klokkerne (KB). Billede i Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Ditlev Rosenstand blev (2) gift 29. september 1839 i Ledøje med
Caroline Marie Christensen 5
Hun var født 2. januar 1810 i Trinitatis, København. Ved FT 1834 var hun i huset hos Rosen- stand som husjomfru. Efter Marens død giftede hun sig med Ditlev. De fik kongebrev og blev gift i Ledøje kirke, hvor sognepræsten Ch. Plesner og lærer J.R. Gehl var forlovere. Vielsen no- teret i Garnisons KB side 798. Hun døde 81 år gl af en hjerneblødning 11. december 1891 i Kø- benhavn, og blev begravet 16. december s.å. i Skt Pauls, København. Hun boede da i Hindegade 11 (Urtekræmmerforeningens gl. Stiftelse) og blev begravet på Ass. kg.
Sammen fik de børnene:
Carl Marinus Rosenstand, født 20. august 1843 i Garnisons, København, og døbt 1. no- vember 1843 i Garnisons, København. Han døde 27. juni 1867 i Helligånd, Køben- havn, og blev begravet 2. juli s.å. i Assistens kg. Kbh. Han var bøssemager og boede ved sin død i Rosengården 13, Kbh. Begravet i familiegravstedet på Assistens kg.
Vilhelm Julius Rosenstand, født 28. august 1845 i Garnisons, København, og døbt 2. no- vember 1845 i Garnisons, København. Han døde 10. maj 1924 i Frederiksberg. Han blev student fra Borgerdydskolen i København i 1864, cand jur 1871 (laud), derefter sagførerfuldmægtig og 1. december 1871 ansat i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn. 1. januar 1873 assistent, 1. april 1877 fuldmægtig. November 1883 filialbe- styrer i Frederiksberg afd, 1. juli 1895 hovedkasserer, afsked 31. marts 1921. R 1913 og DM 1920.
Han blev gift 9. juli 1880 i Rudkøbing med Thyra Rosenstand (1852-1931). I 1881 boede de Vesterbrogade 57. I en række år havde han bopæl på Gl. Kongevej 80.
Ved FT 1885 boede de på Gl. Kongevej nr 80 forhuset, 1. sal:
Vilhelm Julius Rosenstand, 39, Gift, Husfader, Fuldmægtig i Sparekassen for Kjø- benhavn og Omegn Kjøbenhavn
Thyra Rosenstand, 32, Gift, Husmoder, Rudkjøbing
Astrid Rosenstand, 3, Ugift, Barn, Kjøbenhavn
Jutta Rosenstand, 1, Ugift, Barn, Kjøbenhavn
Emilie Eleonora Thomsen, 31, Ugift, Tjenestetyende, Nakskov
Emma Amalie Larsen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Kjøbenhavn
16
Han var fadder til flere af Axel Einars børn. Billede i Det kgl Biblioteks billedsam-
ling.
Axel Einar Rosenstand (ane 2), blev født 26. februar 1849 i Garnisons, København, og
døbt 9. maj 1849 i Garnisons, København. Han døde 21. oktober 1930 i København, og blev begravet 27. oktober 1930 i København. Han blev gift 14. oktober 1873 i Frederiksberg med Louise Nicoline Betty Andersen.
Ditlev Rosenstand var ved FT 1801 urtekræmmerlærling hos H.C. Svenstrup i København. Han fik borgerskab i København som The- og Porcelainshandler den 6. maj 1808. Dette blev ændret til Urtekræmmer den 9. september 1812. Senere var han papirhandler (grosserer). Han havde interesser i Urte- og Isenkræmmer samt Sukkerbager Compagniet i Kjøbenhavn 1693-1814 m.m. Ved FT 1834 og 1845 boede han i St. Strandstræde No 105 1. sal. Han døde af lungesygen 10. april 1852 i Garnisons, København, og blev begravet 17. april 1852 i Garnisons, København.
Han fik udstedt begravelsesbrev på et gravsted 5 kvadrat alen på 100 år på Nye Assistence Kir- kegaard i København 24/6 1838. Betalingen udgjorde 39 rd 2 sk.
Samme dag blev madame Rosenstand 54 Aar gammel nedsat i dette Gravsted, som første Liig. 1852 d. 19. April blev heri nedsat afg. Urtekræmmer Rosenstand 66 Aar gammel, hvorfor betalt 4 rd.
1858 d. 28. Novbr nedsattes her afg. Elisabeth Zeuthen Rosenstand 771 Aar, hvorfor betalt 4 rd. 1867 d. 2. juli er nedsat Liget af Bøssemagersvend Carl Marius Rosenstand 23 Aar uden beta- ling.
1868 d. 16. April betalt 8 rd for Monument i 20 Aar.
1871 d. 10. September nedsat Liget af Tobakspindersvend Christian Rosenstand 48 Aar uden Betaling for Gravsted, men derimod 1 rd 19 sk for U.
(Helliggeist Kirke Skjøde-Protokol B 1831-53 p 1097).

Ditlev Rosenstand var ved FT 1801 urtekræmmerlærling hos H.C. Svenstrup i København. Han fik borgerskab i København som The- og Porcelainshandler den 6. maj 1808. Dette blev ændret til Urtekræmmer den 9. september 1812. Senere var han papirhandler (grosserer). Han havde interesser i Urte- og Isenkræmmer samt Sukkerbager Compagniet i Kjøbenhavn 1693-1814 m.m. Ved FT 1834 og 1845 boede han i St. Strandstræde No 105 1. sal. Han døde af lungesygen 10. april 1852 i Garnisons, København, og blev begravet 17. april 1852 i Garnisons, København.
Han fik udstedt begravelsesbrev på et gravsted 5 kvadrat alen på 100 år på Nye Assistence Kir- kegaard i København 24/6 1838. Betalingen udgjorde 39 rd 2 sk.
Samme dag blev madame Rosenstand 54 Aar gammel nedsat i dette Gravsted, som første Liig. 1852 d. 19. April blev heri nedsat afg. Urtekræmmer Rosenstand 66 Aar gammel, hvorfor betalt 4 rd.
1858 d. 28. Novbr nedsattes her afg. Elisabeth Zeuthen Rosenstand 771 Aar, hvorfor betalt 4 rd. 1867 d. 2. juli er nedsat Liget af Bøssemagersvend Carl Marius Rosenstand 23 Aar uden beta- ling.
1868 d. 16. April betalt 8 rd for Monument i 20 Aar.
1871 d. 10. September nedsat Liget af Tobakspindersvend Christian Rosenstand 48 Aar uden Betaling for Gravsted, men derimod 1 rd 19 sk for U.
(Helliggeist Kirke Skjøde-Protokol B 1831-53 p 1097).

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change